فارسی   ||   English

معرفی تیم سپاهان دلتا

آقای مهندس علی نیرومند مدیر عامل

آقای مهندس علی نیرومند مدیر عامل

دکتر امیرحسین نیرومند رییس هیئت مدیره

دکتر امیرحسین نیرومند رییس هیئت مدیره

دکتر رجایی مشاور ارشد بازرگانی و فروش

دکتر رجایی مشاور ارشد بازرگانی و فروش

ویدا بیرقیان مدیر  اداری و امور قراردادها

ویدا بیرقیان مدیر اداری و امور قراردادها

محسن قاسمی مدیر تدارکات، مدیر مونتاژ

محسن قاسمی مدیر تدارکات، مدیر مونتاژ

خانم غزاله عابدی حسابدار

خانم غزاله عابدی حسابدار

خانم اکرم لک مدیر مالی

خانم اکرم لک مدیر مالی