حضور گروه صنعتی سپاهان دلتای کویر در نمایشگاه بین المللی قائمشهر ابان ۹۸

حضور گروه صنعتی سپاهان دلتای کویر در نمایشگاه بین المللی قائمشهر ابان ۹۸

 ghaemshahr_9809_1.jpeg

 ghaemshahr_9809_2.jpeg

 ghaemshahr_9809_3.jpeg

 ghaemshahr_9809_4.jpeg