معرفی تیم سپاهان دلتا

آقای مهندس علی نیرومند مدیر عامل

آقای مهندس علی نیرومند مدیر عامل

دکتر امیرحسین نیرومند رییس هیئت مدیره

دکتر امیرحسین نیرومند رییس هیئت مدیره

دکتر رجایی مشاور ارشد بازرگانی و فروش

دکتر رجایی مشاور ارشد بازرگانی و فروش

ویدا بیرقیان مدیر اداری، فروش و بازرگانی

ویدا بیرقیان مدیر اداری، فروش و بازرگانی

محسن قاسمی مدیر تدارکات، مدیر مونتاژ

محسن قاسمی مدیر تدارکات، مدیر مونتاژ

خانم غزاله عابدی حسابدار

خانم غزاله عابدی حسابدار

آقای محمد عابدی مسئول تدارکات و انبار

آقای محمد عابدی مسئول تدارکات و انبار